เข้าระบบใช้งาน
ชื่อผู้ใช้
รหัสผาน
Group

หน้าหลัก
ที่ดินของรัฐ
รูปแปลงที่ดินของรัฐ (สธ1 กรมที่ดิน)
รูปแปลงที่ดินของรัฐ(พื้นที่ป่า)
ระวางที่ดิน
หมุดดาวเทียม
สถานีอ้างอิงถาวร VRS
หมุดดาวเทียม Major Control
แผนที่ หมุดดาวเทียม
ค้นหาแปลงที่ดิน ที่รังวัดด้วยระบบ VRS

เมนูสำหรับผู้ใช้ที่มี Username
ค้นหาข้อมูลหมุดดาวเทียม
ค้นหาหมุดดาวเทียมด้วยแผนที่
RTK Upload
VRS Upload
นสล. Upload
Rapid Static Upload (ทดสอบระบบ)
รายงานการรังวัดแปลงที่ดิน
รายงานคิวและผลการรังวัด VRS
Download
แจ้งปัญาหา(ถาม-ตอบ)
เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ
Land GPS สำหรับผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบ(สำหรับผู้ดูแลระบบ)
webmaster

 

 

 

 

 

 

 

©2010 dol-maptech.com